Tietosuojaseloste

Tällä selosteella haluamme kertoa Sinulle mitä tarkoitusta varten keräämme yrityksessämme henkilö-
tietojasi sekä oikeuksistasi omiin tietoihisi.


Rekisterinpitäjä

Comistepaja Avoin yhtiö
(y-tunnus 2025191-5)
Yrittäjänkatu 30
50130 MIKKELI
p. 044 055 7920

MIksi henkilötietoja käsitellään (kerätään, talletetaan jne.) ja mikä on käsittelyn laillinen peruste

Keräämme henkilötietoja, että
– saamme tilaukset sekä toimeksiannot hoidettua
– saamme laskutuksen sekä mahdolliset perintätoimet suoritettua
– saamme hoidettua asiakassuhdettamme kanssasi
– markkinointi

Henkilötietojen käsittely asiakassuhteen hoitamiseksi ja markkinointitarkoituksiin perustuu rekisterin-
pitäjän oikeutettuun etuun tuotteiden myyjänä ja palveluntarjoajana asiakkaalle.

Henkilötietojen käsittely on välttämätöntä palvelun tarjoamisesta asiakkaan ja rekisterinpitäjän välillä
tehdyn sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden
toteuttamiseksi.

Kenelle luovutamme henkilötietojasi

Henkilötietojasi luovutetaan vain välttämättömille tahoille, joita ovat:
-Tilipalvelu Pajutar Oy, joka hoitaa Comistepaja avoimen yhtiön kirjanpidon ja käsittelee
tietoja meidän lukuun.
– Cloud City Oy, jonka palvelimilla on yrityksen verkkosivut sekä sähköposti
– perintätoimisto, mikäli se on tarpeen maksun valvomiseksi.

Henkilötietojesi siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle

– henkilötietojasi ei siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietojesi säilytysaika sekä kriteerit säilytyksen kestolle

Sinusta rekisteröidään tietoja vain siltä osin kuin se sujuvan yhteistyön kannalta on tarpeellista.
Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös seuraavissa kohdin määriteltyjä aikamääreitä
kauemmin soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.

Esimerkiksi kirjanpidosta säädetty laki velvoittaa meitä säilyttämään laskutukseen liittyvät tiedot
6 vuotta sen vuoden lopusta, jona tilikausi päättyi.

Alla mainitut henkilötiedot (pois lukien brodeerausasiakkaat ja näihin liittyvät tiedot,
joista lisää jäljempänä) säilytetään vain siltä osin kuin se on tarpeellista ja sen aikaa kun tilaus/toimeksi-
anto on selvitetty loppuun eli ts. maksusuorituksen saavuttua.

– nimi
– osoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– sähköpostit
– yhteydenottolomakkeen tiedot
– yrityksen nimi, yhteystiedot ja y-tunnus

Brodeerausasiakkaiden henkilötiedot:

Edellämainitut tiedot säilytetään kaksi vuotta viimeisestä tilauksesta, pois lukien kansioidut tiedot, joista
kerromme tarkemmin seuraavassa:

– Kansioimme asiakkaan brodeeraustiedot omiin kansioihinsa, että ne on helppo ja nopea löytää, kun esim.
samaa brodeerausta tehdään uudestaan monta kertaa. Koska brodeerausohjelman teko on maksullista, ei ole
asiakkaan edun mukaista tehdä samaa työtä joka kerta uudestaan ja periä siitä maksua.

– Brodeerauksiin liittyvät kansiot logoineen ja mahdollisine henkilötietoineen (esim. työntekijöiden nimet,
osoitetiedot, puhelinnumerot tms. mahdolliset henkilökohtaiset tiedot) säilytetään toistaiseksi, kunnes
asiakas ilmoittaa, että tiedot voi poistaa.

Asiakkaalla ei ole

– velvollisuutta antaa henkilötietojaan yrittäjälle. Jos asiakas ei anna tarvittavia tietoja yrittäjälle,
tällöin yrittäjän voi olla mahdotonta tarjota asiakkaan haluamaa tuotetta tai palvelua hänelle.

Asiakkaan tietoja

– ei käytetä yrityksessämme automatisoituun päätöksentekoon eikä profilointiin.


Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on mahdollisuus selvittää, mitä tietoja hänestä on kerätty ja talletettu sekä mahdollisuus
tarvittaessa saattaa asia tutkittavaksi.


Tiedonsaantioikeus

Henkilötietojen käsittelyn edellytetään olevan avointa. Rekisterinpitäjä on siten velvollinen antamaan tietoja
henkilötietojesi käsittelystä sekä niitä kerättäessä, että käsiteltäessä. Jokaisella on oikeus saada tietoja myös
rekisteriselosteesta, joka on laadittava kaikista henkilörekistereistä. Siitä käy ilmi muun muassa rekisterinpitäjän
nimi sekä mitä tietoja rekisteriin on kerätty ja mihin niitä käytetään.

Sinulla on oikeus saada rekisteriseloste nähtäväksesi.

Tarkastusoikeus

Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on henkilörekisterissä tai ettei rekisterissä ole
sinua koskevia tietoja. Tiedot on annettava sinulle ymmärrettävässä muodossa ja halutessasi saat ne myös
kirjallisesti. Sinulla on oikeus saada tietää, mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan ja mihin
tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tietojen tarkastaminen on rekisteröidylle ilmaista pääsääntöisesti kerran vuodessa. Tarkastusoikeus on kaikilla.
(Laissa voi olla poikkeuksia tiettyihin rekistereihin, esim. kansalliseen turvallisuuteen tai rikostutkintaan liittyen.)

Esitä tarkastuspyyntö suoraan rekisterinpitäjälle.

Oikeus saada tietonsa korjatuiksi

Jokaisella on oikeus tulla arvioiduksi oikeiden tietojen perusteella. Rekisteriin voidaan tallettaa vain määritellyn
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon
korjaamisesta myös sille, jolle tietojasi on luovutettu ja jolta virheellinen tieto on saatu. Esitä tiedon korjaamis-
vaatimus suoraan rekisterinpitäjälle.

OIkeus vaatia tietojen poistamista (”oikeus tulla unohdetuksi”)

Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi tai osan niistä poistoa tietyissä tilanteissa. Tällainen tilanne on esimerksi
silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä
muutoin käsiteltiin taikka henkilötietojasi olisi käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista

1) Jos mielestäsi tietosi eivät pidä piakkaansa, sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjältä henkilötietojesi
käsittelyn rajoittamista siksi ajaksi, kun rekisterinpitäjä varmistaa tietojesi paikkansapitävyyden.
2) Samoin voit vaatia henkilötietojesi tai osan niistä käsittelyn rajoittamista tilanteissa, joissa sinun ja yrityksen
välillä on erimielisyys siitä, syrjäyttävätkö yrittäjän henkilötietojen käsittelyn oikeutetut perusteet sinun
vaatimukset.
3) Jos tietojasi on käsitelty lainvastaisesti, voit poistovaatimuksen sijaan vaatia tietojesi käsittelyn rajoittamista.
4) Jos rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja siihen tarkoitukseen, mihin se niitä alun perin
keräsi, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaatimuksen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Yllämainituissa tilanteissa ko. henkilötietojasi saa käsitellä ainoastaan suostumuksellasi taikka vain tietyissä,
tietosuoja-asetuksessa tarkemmin määritellyssä tarkoituksessa. Comistepaja saa edelleen säilyttää tietoja.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellysssä,
yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Sinulla on oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle
yritykselle tai rekisterinpitäjälle, jos tietojen käisttely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja tietoja
käsitellään automaattisesti eli jonkinlaisella ohjelmalla.

Siirto-oikeus koskee vain sähköistä tietoa; paperilla olevia tietoja sinulla ei ole oikeutta saada siirto-oikeuden
perusteella koneellisesti luettavassa muodossa. Jos tietojesi käsittely ei perustu suostumukseen tai sopimukseen,
ei sinulla ole oikeutta siirtää henkilötietoja järjestelmästä toiseen.

Esimerkiksi työntekijöiden tietoja käsitellään sekä sopimuksen että yrityksen oikeutettujen etujen perusteella.
Tällöin siirto-oikeus on olemassa vain sopimukseen liittyvissä tiedoissa, kuten palkkatiedoissa. On huomioitava,
että siirto-oikeuden kohteena voivat olla vain tiedot, jotka rekisteröity on toimittanut yritykselle.

Henkilötietojen siirto-oikeutta ei kuitenkaan ole, jos se vaikuttaa haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.
Yritys itse arvioi tämän.

Suoramarkkinointikielto

Sinulla on oikeus milloin tahansa kieltää meitä käyttämästä tietojasi suoramarkkinointiin. Comistepaja ei
koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietojasi muille tahoille, jotta nämä voisivat kohdistaa suoramark-
kinointia sinuun.

Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä sinua koskevia tietoja tiettyihin tarkoituksiin.
Voit muun muassa kieltää tietojesi käytön suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta tai henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Jos haluat kieltää osoitetietojesi käyttämisen tai luovuttamisen, mahdollisimman kattavan kiellon aikaan-
saamiseksi voit kieltää seuraavia tahoja luovuttamasta osoitetietojasi:
Väestörekisterikeskus ja Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Sinulla on oikeus olla joutumatta sinun henkilökohtaisia ominaisuuksiaan arvioivan, mahdollisesti toimenpiteen
sisältävän päätöksen kohteeksi, joka on tehty yksinomaan automaattisen tietojenkäsittelyn perusteella.
Tällä tarkoitetaan tilannetta, josta sinulle aiheutuu oikeudellisia tai muutoin merkittäviä vaikutuksia, kuten
online-luottohakemuksen automaattinen epääminen tai sähköisen rekrytoinnin käytännöt (kuten profilointi)
ilman, että kukaan ihminen osallistuu päätöksentekoon.

Rekisterinpitäjän tulee kertoa sinulle onko heillä käytössään automatisoitua päätöksentekoa, kuten esim.
profilointia. Voit halutessasi kieltää henkilötietojesi käytön tällaisiin tarkoituksiin.

Käytännön toimet

Kun haluat käyttää näitä oikeuksia tai sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä,
ota ensisijaisesti yhteyttä rekisterinpitäjään.

Jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä,
voit saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

 


Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 HELSINKI
Postiosoite: PL 800, 00521 HELSINKI
Vaihde: 029 56 66700
Faksi: 029 56 66735
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi